Ha kérdése van, hívjon minket a 06 1 999 00 99 telefonszámon!
06 1 999 00 99
H-CS: 8-17 és P: 8-15
Skype: pbahotline
 

A PBA Praeventio Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja a PBA Praeventio Zrt. (a továbbiakban: PBA) adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, ennek során a látogatók személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme.

Az adatkezelő adatai:

Név: PBA Praeventio Zrt.
Székhelye: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/B.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001870
Adószáma: 24756437-2-08
Adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-50811/2012.

A PBA külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatok feldolgozását maga végzi.

Értelmező rendelkezések:
Jelen szabályzat alkalmazásában, az Infotv. rendelkezéseire is figyelemmel: 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 
Személyes adat:  Érintettel  kapcsolatba hozható adat - különösen a Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés; 
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
Hozzájárulás:  Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 
Tiltakozás:  Érintett  nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen szabályzat alkalmazásában a PBA).
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi (jelen szabályzat alkalmazása során Adatfeldolgozó a PBA). 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Jelen szabályzatban foglalt adatkezelés - az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően - a Érintett hozzájárulásán alapul. Egyes jogszabályok személyes adatok kötelező kezelést írhatják elő a PBA számára, mely esetekben PBA adatkezelése – hozzájárulásra tekintet nélkül – kötelező. Amennyiben a PBA rendelkezésre bocsátott adat az Infotv szerint különleges adatnak minősül, úgy az ilyenként minősülő adatok jogszerűségéhez Érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónkat elfogadja, úgy az szükséges különleges adatai kezeléshez való írásbeli hozzájárulásnak minősül. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférést a PBA regisztrációhoz köti, mely regisztráció során személyes adatok birtokába juthat, de az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról a PBA a regisztrációs, illetőleg azon az oldalon tájékoztatja érintetettet, melyen az adatok megadására sor kerül. A tájékoztató nyilatkozat elfogadásával Érintett hozzájárulását adja személyes adatainak meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

Amennyiben Érintett harmadik személy személyes adatait adja meg PBA részére, úgy – az adatkezelési tájékoztató tudomásulvételével – kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintett harmadik személy  - adatkezelésre /ideértve az esetleges adattovábbításra/ vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik.

Amennyiben Érintett PBA rendelkezésre bocsátott személyes és egyéb adataiban változás következik be, úgy köteles azt a PBA részére – megfelelő időben – bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésből eredő károkért a PBA-t felelősség nem terheli.

A PBA adatkezelésének célja, hogy ügyfelei részére vállalt szolgáltatásokat /ideértve különösen a biztosítási szerződések megkötésre és kezelésére irányuló megbízásnak megfelelő független biztosításközvetítői szolgáltatásokat/ teljesíthesse, illetőleg - erre vonatkozó hozzájárulás esetén - ügyfelei részére további szolgáltatásait közvetlenül felajánlja.

A rendszer működése során technikailag is rögzítésre kerülnek meghatározott adatok, úgy, mint a honlapra ellátogató Érintettek számítógépének egyes adatai és IP címei, mely adatok a Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül Érintett látogatásainak rögzítése céljából - naplózásra kerülnek. A honlap használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevezett adatai rögzítésre kerüljenek. Ezeket az adatokat a PBA kizárólag statisztikák készítésre használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét látogatják Érintettek és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A honlap egyes részeinek letöltésekor üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít Érintett számítógépére adatfeljegyzés, Érintett azonosítása és a további látogatások megkönnyítése céljából.  Érintett az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a PBA cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetőleg előfordulhat, hogy Érintett nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A honlap látogatásával Érintett tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapon tett látogatás során egy vagy több cookie-t küldünk számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

A PBA Adatkezelőként és Adatfeldolgozóként köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, illetőleg megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatok biztonságát - az Infotv.-ben meghatározottak szerint - biztosítják.

A honlap tartalmaz olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira társaságunknak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával elhagyja honlapunkat, abban az esetben az adatvédelemre már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatoznak.

Az adatkezelés elvei:
A PBA a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindig az adatkezelés meghatározott céljához kötötten kezeli, adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 
Az adatok felvétele és kezelése során mindenkor a tisztesség és törvényesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 
A PBA Adatkezelőként kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, illetőleg a cél elérésére alkalmasak. 
A PBAa személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A PBA az adatkezeléssel összefüggésben a Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat - az adatkezeléssel összefüggő jogszabályokban meghatározott időtartamokra is figyelemmel - az adatkezelés célja szerint szükséges ideig, illetőleg addig az időpontig jogosult kezelni, míg Megbízó nem kéri adatainak törlését, illetőleg azok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja.

Adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések

A PBA által kezelt személyes adatok megismerésre kizárólag a PBA, illetőleg azok jogosultak, akik részére a személyes adatokat a  PBA Érintett  hozzájárulása, vagy jogszabály rendelkezése alapján továbbította. A PBA a birtokába jutott személyes adatokat – amennyiben azok a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló  2003. évi LX. törvény( a továbbiakban: Bit.) értelmében biztosítási titoknak minősülnek – biztosítási titokként kezeli, és azokat kizárólag ügyfele, vagy annak törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása, illetőleg arra jogosító törvényi rendelkezés esetén adhatja ki harmadik személynek. Amennyiben a személyes adatok kezelésére biztosítási szerződés megkötése, illetőleg annak kezelése céljából kerül sor, úgy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elfogadásával Érintett hozzájárulását adja a szükséges személyes adatai biztosító részére történő továbbításához, mely hozzájárulási írásbeli hozzájárulásnak minősül.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a PBA tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz bármilyen módon hozzájutottak.

 

A PBA a megbízási szerződés alapján jogosult a választott biztosító személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást –Érintett képviseletében - megismerni, annak tudomásulvétele, illetőleg a hozzájárulással kapcsolatos jognyilatkozatok vonatkozásban – Érintett nevében – nyilatkozni.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

1. Jogok

Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

a) Tájékoztatás:

Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettnek az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

b) Helyesbítés:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
Amennyiben Érintett adataiban változás következik be, úgy azt köteles a PBA részére bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a PBA -t felelősség nem terheli.

c) Törlés vagy zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) azt Érintett  kéri; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Érintett fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is - továbbá Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

2. Tiltakozás joga és jogorvoslati lehetőségek

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Érintett az Adatkezelőnek a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fentebb nevezett bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Érintett fentebb nevezett esetben, illetőleg Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - Érintett választása szerint - Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Fentieken túl a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Károkozás és sérelemdíj

Ha a PBA, mint adatkezelő Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha PBA jelen pontban nevezett magatartásával érintett személyiségi jogát sérti meg, Érintett a PBA-tól sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott

Reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatos rendelkezések

PBA – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtörvény), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel jogosult reklám címzettje részére közvetlen megkeresés, így különösen elektronikus levél, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közölni (a továbbiakban: reklámcélú megkeresés). A reklámközlés célja, hogy a PBA a reklám címzettje részére pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat mutasson be, illetőleg - esetleges - újabb együttműködési lehetőségekre tegyen javaslatot.

Érintett reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatban tett hozzájáruló nyilatkozata alapján - a gazdasági reklámtevékenységgel összefüggésben - PBA jogosult kezelni Érintettnek, mint reklám címzettjének azon természetes személyazonosító adatait, melyek kezeléséhez reklám címzettje erre vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult. Érintett vonatkozó nyilatkozatát /hozzájáruló/tiltó/ elektronikus úton, a regisztráció során – a Reklámtv. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően -  a vonatkozó nyilatkozat jelölésével teheti meg.

PBA köteles a náluk – reklámcélú megkereséssel összefüggésben – hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban rögzített – Érintettre vonatkozó – személyes adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Amennyiben Érintett reklámcélú megkeresésekre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, úgy a nyilatkozattevő nevét, és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám – fentiek szerint- a továbbiakban nem közölhető.

A PBA a Reklámtv. szerinti hozzájáruló nyilatkozatokat az egyéb célú adatkezelésekhez való hozzájáruló nyilatkozatoktól elkülönítetten kezeli, így annak visszavonása nem jelenti egyúttal az adatkezelés egyéb céljaihoz adott hozzájárulás visszavonását is.

A reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatos, valamint a személyes adatok törlésére, illetőleg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására vonatkozó, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb nyilatkozatokat Érintett írásban (ideértve az e-mail útján történő kommunikációt is), bármikor megteheti, azzal, hogy az e-mail útján érkezett nyilatkozatokat a PBA kizárólag akkor tekinti Érintettől származónak, amennyiben az Érintett regisztrált e-mail címéről kerül továbbításra.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, valamint az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezése esetén PBA rögzített személyes adatait - az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra is figyelemmel - a vonatkozó nyilvántartásából törli, reklámcélú megkereséssel a továbbiakban nem fordul Önhöz.

Vonatkozó nyilatkozatok megtételére sor kerülhet: 
Postai úton: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/B 
E-mail-en: info@pba.hu

Egyéb rendelkezések:

A PBA fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsa. A szabályzat módosításról a Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. A szolgáltatás további igénybevételével érintettek  a módosított szabályzat tartalmát tudomásul veszik. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásban az Infotv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Kérdése van? Segítünk!

Kérdése van? Segítünk!
 
 

Miért éppen a pba.hu?

  • mert 20 éves szakmai múlttal rendelkezünk
  • mert 200.000 elégedett ügyfél nem tévedhet
  • mert szakértők vagyunk, nemcsak alkuszok
  • mert interneten és személyesen is megtalálhat minket
 
 

 

2012-2019 © PBA Insura Zrt.
Minden jog fenntartva

PBA közösség

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat
06 1 999 00 99
Skype: pbahotline
E-mail: Ez az e-mail cím védve van a spam robotok ellen. A megtekintéshez kérjük engedélyezze böngészőjében a JavaScript használatát!

 

Főoldal
Feltételek
Adatvédelem
Panaszkezelés
Online vitarendezési platform
Fogyasztói panasz
Kapcsolat